Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ-1312
Publisher (standardized): տպ. Արսեն Հարություն Թահմիզճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Արսենի Յ. Թահմիզճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1862
Notes: Ի հայրապետութեան՝ Տ. Տ. Մատթէոսի Աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Ի Տեղապահ պատրիարքութեան Տ. Ըստեփաննոսի արքեպիսկոպոսի:
Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x5 սմ։
76 չհ., գծափակ էջ:
File size: 6,14 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia