Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1869 թուկանին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ – 1318
Publisher (standardized): տպ. Խալիպյան ուսումնարանի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Խալիբեան Ուսումնարանի Ազգիս Հայոց
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1868
Notes: Ժ տարի: Տիտղոսաթերթը և շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ. 16x9 սմ։
ԼԲ, 152 էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 27,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia