Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ 1306-ՌՅԶ հայոց թուականի
Publisher (standardized): տպ. Ներսիսյան դպրոցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ներսիսեան Դպրոցի Հայոց ընծայեցելոյ յազնուական Աղայ Գէորգայ Արծրունւոյ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Ի Տփխիս
Year of Publication: 1856
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 9x4,5 սմ։
15 չհ., 16, 56 չհ., գծափակ էջ, աղյուսակ:
File size: 10,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia