Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գ. Տ. Ա.
Ա. Ե.
Title: Ընթերցարան հայ երեխաների համար
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Աշխատասիրութիւն Գ. Տ. Ա. եւ Ա. Ե.: Երրորդ տիպ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Թվայնացած օրինակի 26, 27, 104-110-րդ էջերը լրացվել են Մատենադարանի օրինակից:
Շարվ.` 15,5x9,5 սմ։
II, 110 էջ։
File size: 35,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-625
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia