Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արամեան տարեցոյց 1872 թուականին Քրիստոսի Հայոց ՌՅԻԱ-1321
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: [1871]
Notes: Ի Հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. Ս. Կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Ի Պատրիարքութեան Տ. Եսայեայ ի Ս. Երուսաղէմ: Ի Պատրիարքութեան Տ. Մկրտչի Խրիմեան ի Կ.Պօլիս: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.՝ 8,5x5 սմ։
76 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 45,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia