Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առաջնորդ աւետարանական եկեղեցւոյ անդամներուն
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Պ. Չըրչըլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1855
Notes: Որ կը խօսի Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցեաց արտաքին կառավարութեանը օրէնքներուն և սկզբունքներուն վրայ, ու նաև անդամներուն՝ իբրև անդամք՝ ունեցած պարտաւորութիւններուն վրայ: Գրքի 23, 24, 25, 28, 29, 67, 68, 69, 128, 129-րդ էջերը լրացվել են ՀԱԳ-ի օրինակից:
Շարվ. 14x7 սմ։
Թ, 158 էջ։
File size: 5,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com