Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սուրէնեան, Ա.
Title: Աղէքսանդր Բ. կայսր Ռուսիոյ 1855-1880
Publisher (standardized): տպ. Ե. Գուդվիլովիչի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ե. Գուդվիլօվիչ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1880
Notes: Ա. Ք. Յ. Սուրենեանց: Շապիկը՝ զարդափակ: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1881, առանց տպարանի:
Շարվ.` 16x9 սմ։
XIV, 64 էջ։
File size: 14,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1931
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia