Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆելէկեան, Սիմոն
Title: Երգ երկոտասաներորդ տարեդարձի ազգային սահմանադրութեան ի հիւնքեար Իսկէլէսի
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1872
Notes: 24 մայիս 72: Եղանակ Տ. Բարթող Պիւլպիւլեան, խօսք Սիմոն Հ. Մ. Ֆէլէկեան: Տիտղոսաթերթը զարդափակ:
Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը չի նշել:
Շարվ.` 26x18 սմ։
5 չհ. էջ, նոտա։
File size: 10,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2300
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia