փակիր գրադարանի այս բաժինը Բահաթրեան, Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կենաց, նշխարաց եւ եկեղեցւոյ Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթուղիկոսի