Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաթըրճեան, Յովսէփ
Title: Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիթարեան տպարան
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիեննա
Year of Publication: 1897
Notes: Թարգմանութիւնք պատարագաց Յունաց Ասորւոց և Լատինացւոց: Հանդերձ քննութեամբք, նախագիտելեօք և ծանօթութեամբք ի Հ. Յովսեփայ Վ. Գաթրճեան ի Մխիթ. ուխտէն: Հրատարակեալ հանդերձ յաւելուածովք ի. Հ. Յակովբոսէ Վ. Տաշեան ի Մխիթ. ուխտէն: (Մատենադարան Արամեան ընկերութեան ԺԵ այսպես):
Գիրքն ունի երկու տիտղոսաթերթ.
Ա. տիտղթ. Քննական հրատարակութիւն մատենագրութեան եւ թարգմանութեան նախնեաց հայոց: Քննութիւնք եւ բնագիրք հրատարակեալ ի Վիեննական Մխիթարեան միաբանութենէ: Հատոր Ա.: Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց: Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1897:
Բ. տիտղթ. Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց: Թարգմանութիւնք պատարագաց Յունաց Ասորւոց և Լատինացւոց: Հանդերձ քննութեամբք, նախագիտելեօք և ծանօթութեամբք ի Հ. Յովսեփայ Վ. Գաթրճեան ի Մխիթ. ուխտէն; Հրատարակեալ հանդերձ յաւելուածովք ի. Հ. Յակովբոսէ Վ. Տաշեան ի Մխիթ. ուխտէն: Վիեննա, Մխիթարեան տպարան, 1897:
Շարվ. 21x13,5 սմ։
ԻԱ, 746, 6 չհ. էջ։
File size: 20.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, University of Michigan Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://books.google.com