Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գաթըրճեան, Յովսէփ
Title: Բան դամբանական ի մահ Պետրոս Էֆէնտիի Եաղլըգճեան
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Մխիթարեան տպարանի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Վիէննա
Year of Publication: 1875
Notes: Խօսեցեալ ի Պերա Կոստանդնուպոլսոյ յեկեղեցւոյ Ս. Երորդութեան յ30 մարտի Հ. Յ. Գ.:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ գծափակ, վրան՝ զարդանախշ:
Տպակից է՝ Ճառ յուղարկաւորութեան մեծանուն և հոյակապ Յակոբայ Չէլէպւոյ (1847); Արձանական ի բարեյիշատակ արհիապատիւ եւ գերապայծառ Տէր Միքայէլ վարդապետ Աղէքսանդրեան արքեպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ կաթուղիկոսական խորհրդական, վախճանեալ ի հասակի 45 ամաց ի Գաղկեդոն ի 28 յուլիսի 1865 (1865); Երեք ճառք դամբանական համառօտ (1874); Դամբանական ի յիշատակ հանգուցեալ Հ. Կղեմէս վարդապետի Սիպիլեան (1878); Կարօտ եմք (1880); Առաջին քայլ բարւոքման ազգիս հայոց ի Հայաստան (1878); Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի (1885); Գեղարուեստին դերը (1900) գրքերին:
Շարվ.` 15x8,5 սմ։
15 գծափակ էջ։
File size: 6,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia