փակիր գրադարանի այս բաժինը Զարբհանալեան, Գարեգին
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն (Դ-ԺԳ դար) բարձրագոյն դպրոցաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական մատենագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս բարեխօսութեան սրբոց եւ զնշխարս նոցա եւ զպատկերս մեծարելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայկական տպագրութեան սկզբնաւորութենէն մինչ առ մեզ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան միջին եւ նոր դարուց յԱրեւմուտս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մատենագրութեան յունաց, հռովմայեցւոց եւ հարց եկեղեցւոյ ի պէտս ուսման ազգային վարժարանաց