փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբրահամեան Տէր-Յարութիւնեանց Յակովբ
Դիտել փաստաթուղթը Վասն յաղթութեան ռուսաց եւ առման Արդահան, Բայազիդ, Կաղզուան, Բաթում, Կարս քաղաքաց և զանազան տեղեաց