Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիմօնճեան, Քերովբէ
Title: Էսրարը պապա Թօմ: Հտ. Բ
Publisher (standardized): տպ. Ճիվէլէկեան
Publisher (as it is on book): Ճիվէլէկեան Մաթպաասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տէրսաատէթ
Year of Publication: 1884
Notes: Միւէլլիֆի Քերովբէ Լիմօնճեան: Տիտղթ. վրա զարդ: Հայատառ թուրքերեն: Գրքում էջ՝ 6, 16, 62, 73, 74, 103, 104, 128 վնասված են:
Շարվ. 19x12 սմ։
142 էջ։
File size: 70,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 794-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia