փակիր գրադարանի այս բաժինը Կեօքչեան, Յարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն յաղագս կենաց Զօրագլխի Պօղոսի Մովսիսեան Մելիքեանց