Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մանդինեանց, Սեդրակ
Title: Մանկավարժական տարակուսանքներ մեր մէջ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Въ типографiй Амбарцума Энфiаджiанца и К
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Տփխիս
Year of Publication: 1875
Notes: Հրատարակութիւն Ս. Յովհաննիսեանի Գ.: Տպագրության թվականի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 16x10 սմ։
II, 73, 1 չհ. էջ։
File size: 16,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1270
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia