փակիր գրադարանի այս բաժինը Պօսիւէ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ծանօթութեան Աստուծոյ եւ անձի