Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Թափառական հրէայ
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Լազարեանց Քաջափայլ պարոնների տպարանումը
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվայի մէջ
Year of Publication: 1857
Notes: Հատոր առաջին: Գործ Եւժեն Սիւ Ֆրանսիացու, հեղինակի Փարիզեան գաղտնիքների եւ այլ գրուածների: Միքայէլ Նալբանդեանցի աշխատութենով: Շապկի վրա՝ 1858:
Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1854:
Շարվ. 19x10,5 սմ։
XIV, 381, 1 չհ. էջ։
File size: 168 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-407
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia