Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սիւ Էօժէն
Title: Թափառական հրեայ
Publisher (standardized): տպ. Մասիս լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մասիս լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1868
Notes: Հատոր Դ.: Թարգմանեաց ի գաղղիականէ Կարապետ Ս. Իւթիւճեան: Տիտղոսաթերթին` նկար:
Տպակից է` Թափառական հրեայ: Հտ. Գ (1867) գրքին:
Շարվ.՝ 12,5x7,5 սմ։
343 էջ։
File size: 43,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia