Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Րոբերտ Կլեմանս
Title: Դքսուհի դը Շեվրեօզ
Publisher (standardized): տպ. Էռնեստ Բառֆքնեխտի
Publisher (as it is on book): imprimerie d’ Ernest Barfknecht
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1858
Notes: Միքայել Նալբանդեանցի աշխատութեամբ:
Տպակից է՝ Վէքֆիլդի երէց (1865); Պաւլոս եւ Վիրգինիա (1858) գրքերին:
Շարվ. 18x11 սմ։
2 չհ., 50 էջ,
File size: 14,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia