Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փափազեան, Մեսրոպ
Title: Մանկավարժ վերծանութեան
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի սրբոյ կաթողիկէ Էջմիացնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ի Վաղարշապատ
Year of Publication: 1872
Notes: Հայկազուն երկսեռ մանուկների համար: Երկասիրութիւն Մեսրոպ քահանայի Փափազեանց: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 12x7,5 սմ։
Դ, 197 էջ։
File size: 34,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-2178
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia