Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Արամեան, Ճանիկ
Title: Առաջնորդ ֆռանսերէն լեզուի
Publisher (standardized): տպ. Ճանիկ Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1860
Notes: Յաղագս ճամբորդաց ի Ֆռանսա: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Տպակից է՝ Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի (1860) գրքին:
Շարվ. 8x4 սմ։
(113-178) երկսյուն էջ։
File size: 15,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library