փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Մարտիրոսյանց
Դիտել փաստաթուղթը «Մշակի» խմբագիր պ. Գրիգոր Արծրունու հասցէին
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն նախապատիւ տոհմին Երուանդեանց ի Սանահին
Դիտել փաստաթուղթը Անապատում
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ վաճառականներ
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աշխատութիւն եւ հանգիստ
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառգրքոյկ ռուսաց լեզուէ ի հայ
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահական ընթերցանութիւն նեղ եւ խոնաւ բնակարանների մասին
Դիտել փաստաթուղթը Արծիվ Վասպուրականի
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Բառգիրք ռուսերէնից-հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Բարեպաշտ մարդիկ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ընդդէմ գրութեան Գալուստ Շերմազանեանի, որ «Արարատ» լրագրումը փետրվար ամսոյ սոյն ամի տպեալ էր
Դիտել փաստաթուղթը Բնաւորութեան կրթութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական խրատներ երեխաների մտաւորական եւ ֆիզիքական կրթութեան համար տանը եւ ուսումնարանումը
Դիտել փաստաթուղթը Գրաբարի համաձայնութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Եզիդի Մկրտչենց տունը
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բարեկամ կամ Պետրոսի ճանապարհորդութիւնը դէպի Ճապոնիայ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք հայոց կրօնի եւ յատկութեանց մասին
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնորս
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Խաւարից դէպի լոյս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ հաշիւ նոյեմբերի 15-ից 1881-1885
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասուն եւ հինգամեայ գոյութեան (1824-1899)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն հայոց ազգի պատմութեան (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ձեռնարկ առեւտրական հաշուարարութիւնների: Գ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Մայրենի լեզու (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Մանկական վէպեր
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Յովհաննէս Թլկուրանցին եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք ռուսերէն լեզուի (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խալիպեան ուսումնարանին ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ
Դիտել փաստաթուղթը Պօլուիմպէրիալ
Դիտել փաստաթուղթը Ջիւանու քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Սիֆիլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնեական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քրիստոնէական ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին Կտակարանի հայ տղայոց եւ աղջկանց համար: Հտ. Ա (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր Կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Նոր կտակարանի հայ տղայոց եւ օրիորդաց համար: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Տանտիկին եւ խոհանոց
Դիտել փաստաթուղթը Տարրական ֆիզիկա
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Փորձառու Րիշարի խրատները կամ հարստանալու միջոց
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Մէգն ու նորա մանուկները
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան Ազգիս Հայոց 3986 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԻԸ-1328-ՌՅԻԹ-1329 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց»
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի