Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ-1311
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ.-Պօլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Չորրորդ տարի: Յօրինեալ Ի Տ. Երեմիա քահանայէ Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ Խասգիւղի: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
91 չհ. գծափակ էջ., նկ.։
File size: 7,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia