Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գարագաշեան, Անտոն
Title: Քերականական լուծում եւ համառօտ ծաղկաքաղ ի նախնեաց
Publisher (standardized): տպ. Արևելյան համազգային
Publisher (as it is on book): տպեալ Յազգային տպարանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1861
Notes: Ի լոյս ընծայեալ արդեամբք Հայկազեան ընկերութեան որ ի Պէշիկթաշ: Ա. Ղազիկյանը իր «Մատ.» մեջ նշել է` Գարագաշ Անտոն Մատաթիա (նկ. ¹ 1386):
Շարվ. 13x8 սմ։
3 չհ., 164, 34, 4 չհ. էջ։
File size: 14,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia