փակիր գրադարանի այս բաժինը Երուսաղեմ
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եա նէյ չալան գըզճիւղազ
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եախօտ նէյ չալան գըզճըղազ (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Ամէն մարդու բարեկամը
Դիտել փաստաթուղթը Անուրջք ի Սիօն
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան Իւղաբերից չորից սուրբ աւետարանչաց
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ատենի (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ատենի ըստ իւրաքանչիւր աւուրց յինանց. ընդ որս եւ ցուցակ մի յամենայն աւուր ի ժամ Սուրբ Պատարագին ընթերցեալ Աւետարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ճաշու եւ տօնք իւրաքանչիւր աւուրց ի բոլոր տարւոջն ըստ նորոյ տօնացուցին, եւ տօնացոյց ամենայն շարժական եւ տեղափոխ տօնից
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (Երուսաղեմ, 1875)
Դիտել փաստաթուղթը Բախտ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղեմի ձեռագրին (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Բան ի Յայտնութիւն տեառն եւ յօծումն Լեւոնի Գ արքայի
Դիտել փաստաթուղթը Բանախօսութիւն աշակերտուհեաց մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան պէշ տէհր ֆէրգի
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն հրաժարման եւ զղջման բանից սրբոց հարց եւս եւ Յիշեսցուք, Աշխարհ ամենայն եւ Առաւօտ լուսոյ երգոց Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Բողոք երկրորդ առ Ազգային ընդհանուր ժողովն զոր խոնարհաբար մատուցանէ ամբողջ միաբանութիւնն Սուրբ Երուսաղէմի
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղիս (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն ազգային սեպհականութեանց, ընկերովի իրաւանց, արարողութեանց եւ սովորութեանց ի տնօրինական Ս. տեղից
Դիտել փաստաթուղթը Գագիկ վերջին արքայ հայոց Բագրատունի
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն ԶԱստուծոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք բնութեան կամ հաւաքածոյ սքանչելեաց աշխարհի ի պէտս նորավարժից
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1867, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1869, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1870, 476 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1873, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1874, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Երուսաղեմ, 1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (Երուսաղեմ, 1870)
Դիտել փաստաթուղթը Գործ ոսկեղինիկ Սամուէլ Ռաբբի հրէի
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան կամ նոր նախագիտելիք մանկանց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Երեւոյթ կրից
Դիտել փաստաթուղթը Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 1
Դիտել փաստաթուղթը Երկամեայ պանդխտութիւն ի Հապէշստան կամ բարոյական, քաղաքական եւ կրօնական վարք Հապէշից: Գիրք 2
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից ուղղուած
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան արարողութիւնք Յերուսաղէմ ի Ս. Յակովբ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանրական թուղթք սրբոյն Ներսեսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Ա (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան խրատու: Հտ. Բ (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու թագաւորի Հայոց, եւ քարոզութիւնք սրբոյն Թադէի առաքելոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Տեառն Միխայէլի Ասորւոյ Պատրիարքի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր Սրբազան տեղեաց եւ նորա պաշտօնական քննութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ եկեկեցւոյլ (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Ընդհանուր Ժողովոյ Միաբանական ուխտին Սրբոց Յակովբեանց ի Ս. Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Կարգադրութիւն առողջութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պասքալայ
Դիտել փաստաթուղթը Կտակագիր հոգեշահ բանից ի Մարգար Զաքարիա Խոճենց Երեւանցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Դ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ե
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Զ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Է
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ը
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն գաղղիարէն լեզուի ընթերցման ի պէտս հայոց (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Համաբարբառ Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Երուսաղէմի եւ ստորագրութիւն սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ քրիստոնէական վարդապետութիւն հանդերձ արաբերէնով
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վիրաց, յորում ցուցանին յոռութիւնք եօթանց մահացու մեղաց
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս եւ Մարիամ կամ երկու որբերը
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն անիրաւ զրպարտութեանց եւ աղերս առ ընդհանուր բարեխորհուրդ Ազգային ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ կամ ուսումն բարուց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ սիրոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց Սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք յօրինեալք ի սրբոց թարգմանչացն մերոց եւ ի սրբոյ շնորհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց ի փառաբանութիւն աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնքաղ շարական յորում բովանդակին Հայաստանեայց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք յօրինեալք ի Սրբոց Թարգմանչացն մերոց եւ ի Սրբոց Շնոհալւոյն եւ յայլոց սուրբ հարց եւ վարդապետաց ի փառաբանութիւն Աստուծոյ եւ ի մեծարանս սրբոց նորա (1884)
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս Հնոյն Երուսաղէմի եւ Տաճարին Սողոմոնի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ընթերցեալ յաւուր տօնի սրբոց Վարդանանց ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան յուսումնարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1867 փետրուար 23
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ընթերցեալք յաւուր տարեդարձի տօնախմբութեան երանաշնորհ սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոց Սահակայ եւ Մեսրոպայ յաշակերտաց ժառանգաւորաց ուսումնարանի սրբոյ աթոռոյս 1863 յունիս 20
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1896)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարէական յարակցութիւն ընդ մէջ Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Մեծն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը (1863)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Յայտնութեան Ս. Աւետարանչին Յովհաննու
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբ բենարան կամ բանալի հայերէն վերծանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր թուագիտութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր թուագիտութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ճաշակ դպրութեան կամ համառօտ ճարտասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւնք (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտ հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն տրամաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի ընդդէմ տետրակի Հ. Ռէմիճիօ Պուզէլլիին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լենկ Թիմուրայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Նոր Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն թաթարաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կամ ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն համառօտ Աղուանից երկրի
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1854)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ է հեգերէն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս, որ է հեգերէն (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Սիրուն զբօսարան
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք ձայնական երաժշտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչին էվվէլինտէն ախըրընատէք օլան թարիխի վէ էրմէնի միլլէթինին տինի Իսավիյէ իլէ Շաֆքլանմասը պէյանընտէ
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչին էվվէլինտէն ախըրընատէք օլան թարիխի վէ էրմէնի միլլէթինին տինի Իսավիյէ իլէ Շաֆքլանմասը պէյանընտէ (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց (1868)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան Մելքիօրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն ճառօրէն փրկական խորհրդոյ սրբազան պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Տեսչութիւն հովուական
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ Համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Յերուսաղէմ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ մշտնջենաւոր շաբաթական թափօրաց Սրբոյ Յարութեան տաճարին
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն կամ արուեստ բանական
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1 (1868, 294 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 1 (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2 (1868, 231 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց: Հտ. 2 (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի դէպք մը, որ պատահեցաւ Բեթլէհէմ Սուրբ Ծննդեան մեր եկեղեցւոյ մէջ անձնապաստան լատին միաբանութենէն յառաջ եկած յունիս 6
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց (1882)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ տպագրեալ գրոց ի տպարանի առաքելական աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց եւ արժողութիւնք նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն գաղղիարէն լեզուի հայերէն բացատրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 եւ հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ = 1316 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ-1318 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ-1319
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ-1320 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ-1325 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԸ-ՌՅԻԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼ-1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԱ-1331
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԲ-1332
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1884 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԼԳ-1333 (1883)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց 4377-4378 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԴ-ՌՅԼԵ