Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աշըխեան, Խորէն
Title: Համառօտ տրամաբանութիւն
Publisher (standardized): տպ. Չարխափան Ս. Աստվածածնի վանքի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Չ. Ս. Աստուածածնի վանաց
Place (standardized): Իզմիթ
Place (as it is on book): Ի Նիկոմիդա
Year of Publication: 1884
Notes: Յօրինեաց Խորէն Վ. Գաբր. Աշըխեանց: Հրամանաւ սրբազան հեղինակին Տ. Խորենայ եպիսկոպոսի Հ. Վ. Արմաշու: Երկրորդ տպագրութիւն: Տիտղոսաթերթի վրա օտարալեզու գրություն:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1885՝ հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 13x7 սմ։
157 էջ։
File size: 29,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia