Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Զօրայեան, Նիկողայոս
Title: Վարժութիւն ընթերցանութեան ի պէտս դպրոցաց
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յովհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1851
Notes: Ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տ. Յակովբայ ազգասէր արքեպիսկոպոսի:
Թվայնացված օրինակում բացակա են՝ 217, 218 էջերը:
Շարվ. 11x6 սմ։
ԼԹ, 248 էջ:
File size: 38,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia