Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տարօնցի, Ս.
Title: Սահակ Պարթեւ կամ Հայրապետ Մշոյ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Ողբերգ. բաժանեալ ի 4 արար.: Կ. Պոլիս, տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի:
Շարվ. 17x9 սմ։
Ը, 51 էջ։
File size: 5,38 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia