Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կրիտեանց, Արսենիկ
Title: Աղաւնեակ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով (Դօնի վերայ)
Year of Publication: 1875
Notes: Երեխայական վիպասանութիւն: Աշխատութիւն Արսենիկ վ. Կրիտեանց: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 13x9 սմ։
77 էջ։
File size: 10,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia