Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մարկոսեան, Մամբրէ
Title: Սուրբ Երուսաղէմի հայոց ազգային վանուց մասին տեղեկութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով
Year of Publication: 1883
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 23x15,5 սմ։
376 էջ։
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia