Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): Въ типографiи И. А. Теръ-Абрамiанъ
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Въ Ростовъ на-Дону
Year of Publication: 1884
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից և բնագրի վերջին էջից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
112 գծափակ էջ։
File size: 20,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia