Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տիգրանեան, Գէորգ
Title: Առածք, ասացուածք եւ զրոյցք հայոց Նոր-Նախիջեւանի
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Տեր-Աբրահամյանի
Publisher (as it is on book): տպարան Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան
Place (standardized): Ռոստով
Place (as it is on book): Ռոստով
Year of Publication: 1892
Notes: Տիտղթ. վրա զարդ: Շապկի վրա` 1891:
Շարվ. 16x11 սմ։
118 էջ։
File size: 9,82 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia