Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1864
Notes: ՃԹ տարի: Շապիկը և տիտղոսաթերթը զարդափակ, շապիկին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
83 գծափակ, չհ. էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 6,35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia