Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բիրքէր, Լատիսլաւ
Title: Ռոդոլփ Հաւբերդունի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Մխիթարեան Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1858
Notes: Վիպասանութիւն ի Յ. Լատիսլաւայ Բիրքէր: Թարգմանեաց Հ. Ղեւոնդ Վ. Մ. Ալիշանեան ի Մխիթարեան ուխտէն:
Բնագիրը հայերեն և գերմաներեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 18,5x10 սմ։
475 էջ։
File size: 134 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Սերեբ-413
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia