Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԹ-ՌՅԼ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4371-4372
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1879
Notes: ՃԻԴ տարի: Շապիկի վրա՝ Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի ՌՅԻԹ-ՌՅԼ: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
88 չհ. գծափակ էջ, նկ.։
File size: 5,62 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia