Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երգք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1862
Notes: Յերիւրեալք ըստ կանոնաց նորոյ երաժշտութեան:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 21x13 սմ։
2 չհ. էջ, 19 չհ. էջ նոտա։
File size: 3,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia