Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լիգուորի Ալփոնսոս
Title: Յաւիտենական առածք Ս. Ալփոնսոսի Լիգուորեայ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ս. Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1889
Notes: Տպագրության թվականի տվյալը վերցված է 411-րդ էջից:
Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
416 էջ։
File size: 56,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 276-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia