Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Պէռնարտէն Սէն-Փիէր
Title: Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1860
Notes: Թարգմանեալ ի ձեռն Եդուարդայ արքեպիսկոպոսի Հիւրմիւզեան ի Մխիթարեան ուխտէն: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 10,5x6 սմ։
221 գծափակ էջ, 4 թ. նկ.։
File size: 30,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia