Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1863
Notes: Տիտղթ. վրա զարդանկար: Թվայնացված օրինակը թերի է, բացակա են 1-12, 579-589 էջերը:
Շարվ. 16x9 սմ։
2 չհ., 5 թ. նկ., 589 էջ։
File size: 126 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia