Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քոթէն տիկին
Title: Աքսորականացն ի Սիպերիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1873
Notes: Քոթէն տիկնոջ աքսորականացն ի Սիպերիա: Վէպք: Թարգմ. Հ. Եդուարդ Վ. Հիւրմիւզեան արքեպիսկոպոս Շիրակայ: Գրքում բացակա են 134, 135 էջերը:
Շարվ. 11,5x6,5 սմ։
140 էջ։
File size: 30,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia