Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տը Պէռնարտէն Սէն Փիէր
Title: Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1872
Notes: Թարգմանեալ ի ձեռն Եդուարդայ Արքեպիսկոպոսի Հիւրմիւզեան ի Մխիթարեան ուխտէն:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ.` 11x6 սմ։
221 զարդափակ էջ, նկ. ։
File size: 21,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library