Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աւգերեան, Մկրտիչ
Title: Նուէր սիրոյ առ ամենասուրբ կոյսն Մարիամ Աստուածածին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի սուրբն Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1854
Notes: Հեղինակի տվյալները վերցված են առաջաբանի սկզբից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Թվայնացված օրինակում բացակա են՝ 14,15 էջերը:
Շարվ. 8x4,5 սմ։
Ը, 186 էջ, 1 թ. նկ.:
File size: 13,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-191
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia