Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տալմոնթէ, Բարդուղիմէոս
Title: Ամսօրեայ մտածութիւնք վասն քահանայից եւ խրատք կարեւորք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1853
Notes: Թարգմանաբար քաղեալք ի Հ. Մկրտիչ աթոռակալ վարդապետէ Աւգերեանց ի Մխիթարեան ուխտէն: Տիտղթ. վրա զարդանկար: Հեղինակի տվյալները վերցված են առաջաբանի երկրորդ չհամարակալված էջից: Ա. Ղազիկյանը որպես հեղինակ նշել է Ավգերյան Մկրտիչ:
Շարվ. 15x7 սմ։
8 չհ., 245, 3 չհ. էջ։
File size: 31,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia