Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Էպիկտետոս
Title: Եպիկտետեայ Իմաստասիրի առածք բարոյականք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մխիթարեանց
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1871
Notes: Թարգմ. Հ. Բառնաբաս Եսայեան վարդապետ Մխիթարեան (Հ.Բ.Ե.Վ.Մ.): Թարգմանչի անվան բացումը վերցված է Ա. Ղազիկյանից: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 9x5 սմ։
216, 2 չհ. էջ։
File size: 8,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia