Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ճէլալեան, Գրիգոր
Title: Լուդովիկոս ԺԶ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1861
Notes: Աղէտք թագաւորական ընտանեաց: Երկասիրեաց Հ. Գրիգոր Վ. Ճէլալ ի Մխիթարեան ուխտէն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
3 չհ., 304 էջ, դիմանկ.։
File size: 59,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1231
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia