Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆիէրարտ, Յովսէփ
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար մանասթըրընտա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1883
Notes: Յիսուսեան թարիքինտէն Հ. Յովսէփ Ֆիէրարտըն Թէէլիֆի: Բնագիրը հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 76 էջի փոխարեն տպված է՝ 67: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ.` 12x6,5 սմ։
114 էջ։
File size: 23,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia, 692-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia