Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ճամպազեան, Յովհաննէս
Title: Բարեկիրթ պատանի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1856
Notes: Բարեկիրթ դաստիարակութեան պտուղները արդիւնաւոր ընելու նախապահեստ զգուշութիւններ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 10,5x6,5 սմ։
3 չհ.,114 էջ:
File size: 12,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia