Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ալիշան Ղեւոնդ
Title: Նուագք
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1858
Notes: Հտ. Գ.: Հայրունի: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1857:
Տպակից է՝ Նուագք: Հտ. Ա. (1857); Նուագք: Հտ. Բ. (1857) գրքերին:
Շարվ.` 11x6,5 սմ։
298, 3 չհ. էջ։
File size: 28,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia