Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պարրիլի Անտոն
Title: Արա Գեղեցիկ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Մխիթարեանց տպարան
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկ
Year of Publication: 1876
Notes: Պատմական վիպասանութիւն Ա. Յ. Պարրիլեայ Իտալացւոյ:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Մխիթարյան ցուցակում թարգմանիչը նշված է Կոմիտաս Իսկենտերյան:
Շարվ.` 11,5x7 սմ։
487, 1 չհ. էջ, 1 թ. դիմանկ.։
File size: 50,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լազ-338
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia